Pingafogo

Allan Kardec - Esperanto

01 - Antaª 200 jaroj, en la 3-a de oktobro, enkarnißis Allan Kardec, la kodiginto de la Spiritisma Doktrino. Se li manifestißus en mediuma seanco, kion li povus proponi celante kompletigon de sia verko?
Koncerne la fundamenton, la Spiritisma Doktrino estas komplete entenata en la bazaj verkoj. Eble lia zorgo estus plivastigi la koncepton de la spirita mondo, kiel li mem asertis: “ ... estas necese ke la estonta vivo lasu en la spirito nek dubon nek necertecon; ke ßi estu tiel pozitiva kiel la nuna vivo, kies kontinuigo ßi estas, same kiel la morgaªo estas kontinuigo de la antaªa tago. Estas necese ke ßi estu rigardata, komprenata kaj, por tiel diri, tuÙata per la fingro...”

02- Kio plej reliefigindas en Allan Kardec?
Estas multaj meritoj en la mirinda verko de la kodiginto de la Spiritisma Doktrino.
Eble, kio plej reliefißas estas la starigo de la racia fido, nome tiu, kiu “kapablas rekte rigardi la racion en ¤iuj epokoj”.

03- Kiu el liaj pritraktoj pli kortuÙas vin?
Nia bezono praktiki la Bonon, ser¤ante akiri, per servado al la proksimulo, la grandan rimedon por liberißo de egoísmo, sento kiu neniigas ¤iujn esperojn je feli¤o kaj socia justeco sur la Tero. Jen kial li emfazis: “Ekster karitato nenia savo”.


04- Kiun metodon li aplikus por efika kaj fruktodona dissemado de la Spiritisma Doktrino?
La sindedi¤o de la spiritistoj, per kiu ili starigus viglajn grupojn, kies agado kreus servojn kiuj kunhelpus por la konstruado de pli bona societo, sentema por la homaj mizeroj kaj en unueco subtenata de la inklino sin reciproke indulgi mankojn kaj erarojn, en penado por “laboro, solidareco kaj toleremo.”


05- Kiamaniere ni povas respondi al la espero de Kardec, ke ni farißu veraj, konsciaj adeptoj de Spiritismo?
Se Spiritismo celas akceli nian evoluadon, nin stimulante al intima plibonißo, certe la kodiginto esperas, ke ni konsideru la instruon, laª kiu “oni rekonas la veran spiritiston pro ties morala transformißo, pro la klopodoj, kiujn li faras por subigi siajn malbonajn inklinojn.”

06 - Konsiderante la gravecon de la pratikado de mediumeco, kiu distingas Spiritismon kiel pordon de kontakto kun la mondo de la Spiritoj, kion Kardec esperus de ni koncerne tiun aferon?
La grava problemo de la mediuma praktikado estas la kaÙitaj interesoj, vantecoj kaj ambicioj, kiuj ebligas bedaªrindajn deviojn, kaj ni devas, pro tio, ser¤i al ni sekurecon “en la moraleco de la mediumoj kaj en la foresto de ¤iuj kaªzoj de materia intereso aª de sinamo, kiuj povus stimuli al ili la plenumadon de la mediumaj fakultatoj, kiujn ili havas, ¤ar tiuj samaj kaªzoj povas konduki ilin al la simulado de tiuj, kiujn ili ne posedas.”

07- Kiun modelon Kardec sugestus al ni, ke nia konduto estu konforma al la doktrinaj idealoj?
Jesuon, la plej gravan figuron de la Homaro, spirita guberniestro de nia planedo. “Dio lin prezentis al ni kiel la plej perfektan modelon, kaj la doktrino instruita de li estas la plej pura esprimo de la leßo de la Sinjoro, ¤ar estante li la plej pura estulo inter ¤iuj aperintaj sur la Tero, la dia spirito lin animadis”.

09- Kion Kardec rekomendus al ni hodiaª?
Li sendube subskribus jenan admonon en la mesaßo de la Spirito de Vero, publikigita en La Evangelio laª Spiritismo: “Spiritistoj! amu, jen la unua admono; instruu vin, jen la dua.”

Intervjuo origine publikigita en la numero de oktobro-2000, de la Spiritisma Internacia Revuo.

 

2010 - Richard Simonetti